underside06

Efterhånden nærmer CHPCOM projektet sig sin afslutning, og hermed er der selvfølgeligt en række spændende resultater og erfaringer fra projektet. Derfor er der planlagt en CHPCOM-konference den 23. februar, hvor projektdeltagerne vil fortælle om projektet og resultaterne.

Workshoppen foregår i Fjernvarmens Hus i Kolding og vil være gratis at deltage i. Der er åbent for tilmelding på Dansk Fjernvarmes hjemmeside. Projektpartnerne glæder sig til at se jer!

I disse måneder er mange af Energinet.dks tekniske forskrifter under revidering, herunder TF 5.8.1, der stiller krav til målinger i elnettet.  Erfaringer fra CHPCOM projektet bliver direkte anvendt, når der diskuteres fremtidens krav til sikker dataudveksling mellem kraftvarmeværker og net kontrolcentre.  IEC 61850 standarden og den PKI sikkerhedsinfrastruktur, som anvendes i CHPCOM, forventes at blive centralt i den nye forskrift.

Tidligere er der i projektet blevet identificeret potentialer for aktører ved standardiserede datakommunikation, og CHPCOM projektet har gennem tests skabt flere erfaringer om, hvilken økonomisk værdi disse potentialer indeholder for de forskellige aktører. En workshop i september med bred tilslutning fra projektdeltagerne har også bidraget til dette arbejde. Resultaterne bliver samlet i en rapport om business cases for aktørerne ved standardiserede datakommunikation.

CHPCOM projektet har fået ny projektleder pr. 1. oktober, da David Tackie fra Dansk Energi har fået nyt arbejde. I stedet har Philip Douglas fra Dansk Energi overtaget roret og vil føre projektet sikkert i havn. Philip har tidligere deltaget i CHPCOM projektet omkring udarbejdelsen af use-cases og er dermed allerede klædt godt på. Projektet byder Philip velkommen, og vi glæder os til samarbejdet. 

Igen i år var CHPCOM at finde på Energiens Topmøde. Her gav Projektleder David Victor Tackie, et dybdegående indblik i projektet aktiviteter. Der blev præsenteret flere konkrete løsninger på at sikre at den grønne omstilling ikke får energisystemet til at gå i sort.

Løsningen ligger i en nyudviklet kommunikationsplatform, som gør det muligt for de decentrale Kraftvarmeværker at stille deres enheder til rådighed for det samlede energisystem. Derved kan vi sikre at energisystemet kan drives stabilt, i en fremtid med en meget høj andel af fluktuerende elproduktion og -forbrug.

En hel central del af projektet, er at beskytte systemet mod uautoriseret adgang og sikre at kommunikationen sker på en IT-sikkerhedsmæssig forsvarlig måde. Derudover blev der lagt vægt på at udvikle en samfundsøkonomisk løsning, som giver værdi for det samlede energisystem og deres aktører.

Stort set alle værker har nu fået godkendt deres Funktionstest. Ydermere har Bjerringbro Varmeværk, Brædstrup Fjernvarme, Skagen Fjernvarme og Helsinge Fjernvarme nu fået godkendt to ud af de tre Interoperabilitetstests, der skal foretages. Den tredje og sidste test er en aktivering af værkerne ud fra NOIS-listen (Nordic Operational Information System), og denne bliver gennemført i august.

Energinet.dk har i juni måned forsøgt at gennemføre sine egne tre Interoperabilitetstests, hvor der skulle hentes miljø-, drifts- og stamdata direkte fra værkerne. Det lykkedes ikke i første forsøg, men der blev gjort fremskridt.

IOP-testene har indtil nu voldt nogle udfordringer, nogle var forventet, men der var også nogle uforudsete.

- Det må forventes, at et udviklings- og demonstrationsprojekt, som CHPCOM, fremprovokerer fejl og mangler i testfasen – man kan sige, at det nærmest er meningen. Det giver nødvendig og værdifuld erfaring til både projektets parter og til projektets underleverandører. Erfaringerne bliver dokumenteret og skal herefter anvendes i standardiseringsarbejdet til efteråret. Samtidig bliver fejlene rettet hos leverandørerne, fortæller WP 2 leder Kristine Bock. 

Positiv stemning og vilje

Som en forberedelse til IOP-testene, har Energinet.dk været rundt og besøge alle involverede projektdeltagere.  Der er en positiv stemning og tilgang til testene. Selvom der har været fejl i testforløbet og meget korte tidsfrister for værkerne og de balanceansvarlige, er der interesse og vilje til at ville lykkedes med testene af IEC 61850 standarden.

Onsdag d. 8. juli skal Markedskraft gennemføre Interoperabilitetstest af Ribe Fjernvarme, og det forventes, at alle Interoperabilitetstests er gennemført i august måned.

Mandag d. 2. marts 2015 blev der i Fjernvarmens Hus i Kolding afholdt en workshop omhandlende implementeringen af IEC 61850 samt IT-sikkerhed. Der var mødt mere end 40 interesserede op fra både værker, balanceansvarlige samt leverandører for at høre mere om CHPCOM projektets fremgang og foreløbige resultater.

Workshoppen havde to store punkter, hvor der om formiddagen blev præsenteret forløbet omkring implementeringen af IEC 61850, mens eftermiddagens program stod på IT-sikkerhed. Carsten Strunge fra Energinet.dk samt Claus Amtrup fra Eurisco fortalte både om den generelle udvikling i projektet, men også om FlexGrid værktøjerne, som der var stor interesse for blandt deltagerne.

I pauserne blev tiden brugt flittigt til at diskutere projektet og IEC 61850.

Eftermiddagens præsentation stod Kasper Lyneborg Damgård fra Alexandra Instituttet for, hvor han bl.a. gennemgik IT-sikkerhed gennem PKI og RBAC samt risk management scenarier.

Præsentationerne fra workshoppen kan findes her.

Kirstine Bock fra Energinet.dk overtager som projektleder for WP2 efter Stig Holm Sørensen. Kirstine skal sørge for fremdrift omkring Funktions- og IOP-testene. Kirstine har erfaring med IOP-tests, og hun vil snarest indkalde til forberedelsesmøder med værkerne for gennemførelse af testene.

Velkommen til CHPCOM.

Vi vil i løbet af februar/marts afholde en workshop for alle CHPCOM partnerne, angående Implementering af IEC 61850 standarden og IT-sikkerhed. For at sikre at så mange som muligt kan deltage bedes I udfylde nedstående skema hurtigst muligt og senest torsdag den 11. december 2014 kl. 12.00.

Vælg dato her

Det første udkast til programmet er her (pdf). Når datoen er fastlagt vil vi finde lokaler til workshoppen i Fredericia eller Kolding.

EnergiDanmark, Markedskraft og NEAS Energy har alle tre fået gennemført både Funktions- og Secure MMS test. Dette er en vigtig milepæl frem mod Interoperabilitetstestene som bliver udført i løbet af januar.

Netselskaberne er også ved at være rigtig godt med, her har både NordEnergi og Dong Energy gennemført deres funktionstest.

Der er flere af værkerne som stadig arbejder på at få gennemført funktionstestene, men langt de fleste værker skulle gerne være i mål med funktionstestene inden vi går på juleferie.

Dansk Fjernvarmes landsmøde var d. 30. og 31. oktober rammen for endnu en fremvisning af CHPCOM projektet. Med en central plads i forhallen på Grøn Energi og Dansk Fjernvarmes fælles stand, fik CHPCOM virkelig vist flaget og spredt budskabet. Ikke mindst fordi de lækre lakridspastiller med CHPCOMs logo var eftertragtede og gjorde god gavn til at smøre ganen efter de mange snakke mellem deltagerne. Der blev fortalt og svaret på spørgsmål om CHPCOM og flere glædelige gensyn med projektpartnere.

Et stort tillykke til Brædstrup fjernvarme, som nu er det første værk som har gennemført en funktionstest. Det har vist sig at Sigcheck har været et rigtig godt redskab til at bekræfte at de implementerede signaler stemmer overens med signallisten.

Der er nu fastsat datoer for funktionstest hos stort set alle værker, Balance ansvarlige og netselskaber. Dette er vigtig milepæl for projektet og alle ser frem til at få testene gennemført. 

Systemleverandøren Tjæreborg Industri er i fuld gang med at teste hos både Ribe og Sæby. Der har dog vist sig at være udfordringer med RTU’en, der muligvis kan tilskrives SCADA-systemet, derfor arbejdes der intenst på en løsning, således at også Ribe og Sæby kan få funktionstesten endeligt gennemført.

Systemleverandøren InoPower, er også godt i gang med at teste hos Helsinge og Skagen, her er gatewayen for både Helsinge og Skagen oprettet og klar til funktionstest. Der arbejdes nu på at få rettet de afvigelser som der har vist sig at være mellem de implementeret signaler og signallisten.

Kara og Bjerringbro forventer at gennemføre deres funktionstest medio november.

CHPCOM er et udviklingsprojekt, der søger at finde standarden for fremtidens datakommunikation, derfor er de udfordringer, som gennemførelsen af testene har givet, et udtryk for, at der netop er brug for den udvikling og tilpasning, som sikrer at den løsning der udvikles er robust og sikker for alle aktører.

Netop derfor beder vi alle huske på at der skal laves dokumentation af implementeringen. CHPCOM-projektet ønsker nemlig at bruge denne dokumentation og erfaring fra implementeringen, som input til næste version af implementeringsvejledningen. 

Nu hvor funktionstestene snart er gennemført, skal vi så småt til at se frem mod både RBAC og interoperabilitetstest.

Den internationale konference IEC 61850 Europe 2014 omhandlede standarden for kommunikationen i CHPCOM projektet. Der er stor interesse for det dansk projekt og hvordan vi anvender IEC 618520 standarden i CHPCOM projektet. Carsten Strunge fra Energinet.dk deltog i konferencen på vegne af CHPCOM og fortalte om projektet og anvendelsen af standarden. Herunder de erfaringer der er fra CHPCOM projektet i forhold til at implementere og teste standarden på aktive anlæg.

Du kan hente og læse præsentationen her.

CHPCOM binder elbranchen sammen med kraftvarmeværkerne og med alle brancheorganisationer, når projektet ud til alle mulige interessenter.
I foråret var branchen første årsmøde i Foreningen Dansk Kraftvarmeværker, hvor CHPCOM selvfølgelig deltog. I juni havde CHPCOM sin egen stand på Dansk Energis årsmøde – Energiens topmøde. Der blev reklameret og fortalt om CHPCOM til de interesserede deltagere.
Til oktober mødes hele fjernvarmebranchen til Dansk Fjernvarmes Landsmøde, hvor op mod 2000 deltager samles om spændende indlæg, leverandør nyheder og ikke mindst rig mulighed for at netværke og høre om nye tiltag i branchen. Derfor vil CHPCOM selvfølgelig være til stede på Dansk Fjernvarmes stand i forhallen og være klar til at fortælle og svare på spørgsmål og CHPCOM.

WP1 og WP2 har nu gennemført teknikmøder med værkerne, balanceansvarlige og netselskaber, samt deres respektive systemintegratorer og der er generelt en meget positivt holdning til projektet og en oprigtig interesse i at være på forkant med de nye standarder for elsystemet.
Systemintegratorerne arbejder med komponentleverandørerne om at understøtte den nye IEC 61850-7-420 standard i deres RTU’er og SCADA systemer og så snart disse produkter er testet i henhold til CHPCOM referencesystemet, kan der informeres om hvilke producenter der er tale om og dermed hvilke komponenter, der opfylder kravene i CHPCOM projektet.
Projektdeltagerene har også fået adgang til FlexGrid CHPCOM IT-værktøjet, således at signallisterne for de enkelte værker kan indtastes i henhold til den nye IEC 61850 standard og i sidste ende testes og godkendes af CHPCOM projektet.

Som en helt essentiel del af projektet, skal alle de løsninger, der nu er udviklet, testes hos fase 2 partnerne. Det er altid spændende at op skalere et udviklingsprojekt som CHPCOM til at involvere flere enheder og derfor arbejder alle partnere intenst på at sikre gennemførelse af funktionstest medio oktober 2014.
Udviklingen af den rollebaserede adgangskontrol (RBAC) og herunder afklaringen af de it-sikkerhedskomponenter, der skal installeres på værkerne, har været mere udfordrende end først antaget. Den fysiske installation og -konfiguration på værkerne sker derfor i første halvdel af november. Dernæst gennemføres interoperabilitetstest i anden halvdel af november 2014.

Siden starten af CHPCOM er det blevet tydeligt at IT sikkerheden omkring kommunikationen i el-systemet og kraftvarmeværkerne skal sikres. Dette skyldes, at IEC 61850 standarden for kommunikationen, der anvendes i CHPCOM projektet, ikke direkte håndterer sikkerheden i datakommunikationen. Derfor er WP5 startet op, og der er taget hul på at udvikle sikkerheden til CHPCOM infrastrukturen. Hertil beskriver standarden IEC 62351 de sikkerhedsmekanismer, der er nødvendige for at sikre kommunikationen mellem værkerne og aktørerne. Specifikt skal WP5 fastlægge, hvilke krav som der er til sikkerheden. Det betyder, at der skal laves en analyse af sikkerhedstruslen, der skal gives en feedback til de relevante standardiseringsorganisationer, samt udvikles en metode for den rollebaserede adgangskontrol.
WP5 under CHPCOM har således til formål at udvikle, teste og afprøve sikkerhedsinfrastruktur baseret på standarden IEC 62351, der kan understøtte datakommunikationen i CHPCOM projektet.

Der har været fokus på udvikling og dokumentation af anvendelsesscenarier (Use Cases), der konkretiserer hvordan processer og datahåndtering ændres som følge af IEC 61850. Use casene skal bruges til CHPCOM interoperabilitetstest for værkerne op mod andre aktører (TSO, DSO, BRP). Der er udviklet:
- Markedsbaserede Use Cases primært mellem værk og BRP, de omhandler eksisterende elmarkedsprodukter
- Systembaseret Use Cases primært mellem værk og DSO, de omhandler især ydelser fra værket ift. fremtidige behov i distributionsnettet
- Tekniske Use Cases primært mellem værk og TSO, de omhandler især data adgang og overførsel af stamdata og driftdata fra værket

Der er for disse forskellige anvendelsesscenarier udarbejdet en rapport, som kan læses på her.

Næste internationale standardiseringsmøder indenfor IEC TC57 WG17 (Distribuerede Energi Ressourcer – herunder CHP) afholdes i Danmark i uge 6, hos Energinet.dk.

Datoer for fase 1 test mod referencesystem og funktionstest mellem Brædstrup
Totalenergianlæg, NEAS Energy, EnergiMidt og Energinet.dk er aftalt.
Funktionstest afholdes 4. december.

Fase 2 partnere er nu på plads.

CHPCOM fase 2 partnerne er Dansk Energi, Dansk Fjernvarme, Foreningen Danske Kraftvarmeværker, EUISCO, Energinet.dk, Alexandra Instituttet, Andersen's L-service, Brædstrup Totalenergianlæg, NEAS Energy, EnergiMidt, Skagen Kraftvarmeværk, Sæby Kraftvarmeværk, Bjerringbro Kraftvarmeværk, Ribe Kraftvarmeværk, Helsinge Kraftvarmeværk, KARA/NOVOREN Affaldsforbrændingsanlæg, DONG Energy Distribution, NordEnergi Net, Markedskraft og EnergiDanmark.

Elementer af sikkerhedskonceptet bag den rollebaserede adgangskontrol og certifikatbaserde dataudveksling i CHPCOM er blevet gennemgået med sikkerhedseksperter i IEC TC57 WG15 i Michigan denne uge.

 

 

Så er der hul igennem fra RTUen hos EURISCO til databasen installeret på Brædstrup Totalenergianlæg. Tak til Ole E. Olsen og Claus Nielsen fra Intego. Nu forestår implementering af signaler, som skal udveksles.

Foruden Brædstrup Totalenergianlæg har Silkeborg Kraftvarmeværk, Helsinge Kraftvarmeværk, Ribe Fjernvarme, Skagen Kraftvarmeværk og KARA/NOVOREN Forbrændingsanlæg meldt tilbage, at de deltager i CHPCOM projektet.

Brædstrup Totalenergianlæg ventes med Integos hjælp at være klar til test af CHPCOM platformen d. 25. september 2013.

Nyhedsbrev for CHPCOM projektet er udsendt i august. I nyhedsbrevet kan du finde en projektstatus for hele projektet.

Du kan læse nyhedsbrevet her.

Første runde af arbejdet med at sammensætte en signalliste over de data, der kan indsamles fra et kraftvarmeværk er tæt på sin afslutning. Listen, der er den mest omfattende liste af signaler til dato, er sammensat ud fra eksisterende tekniske forskrifter, krav til indrapportering af statistiske data, viden fra andre demonstrationsprojekter og eksisterende datakommunikation fra balanceansvarlige aktører.

I udarbejdelsen af signallisten er bl.a. kraftvarmeværkernes behov for ensartethed i signalerne blevet adresseret. F.eks. er det i dag problematisk at definere, hvad der indgår i et anlæg, når der skal afleveres data til Energistyrelsen og Energinet.dk. Med datastandarden er notationen og definitionerne for hvilke data, der kan udveksel med et kraftvarmeværk, klart afgrænset og defineret.

En af de mange fordele, som kraftvarmeværkerne kan forvente at høste af projektet, er en afklaring for hvilke data der kræves i fremtidens elsystem, og hvordan de kan kommunikeres til de enkelte aktører i elsystemet.

Brodersen har udviklet en RTU (gateway), der, som en af de første i verden, kan understøtte den internationale standard (IEC 61850-7-420) CHPCOM projektet er baseret på.

Udviklingen af RTUen er en vigtig landvinding, da alle centrale internationale aktører med interesse i Smart Grid peger på IEC 61850-7-420 som den standard, der bør bruges til datakommunikation mellem decentrale energi ressourcer og andre aktører i energisystemerne.

Derudover giver udviklingen af gatewayen de kraftvarmeværker, der vælger at bruge CHPCOM specifikationen, mulighed for at købe gateways, der kun skal konfigureres i begrænset omfang. Dermed kan disse kraftvarmeværkes omkostninger ved udskiftning af hardware reduceres betragteligt.

Det langsigtede mål for projektgruppen er, at hardware fra mange leverandører kan blive en del af en plug’n’play løsning for værkerne.

CHPCOM projektet er del af en international proces, ledet af IEC, der er verdens største standardiseringsorgan, indenfor det elektroniske område. Processen drives frem af de store komponentleverandører og af landenes systemansvarlige og styres i meget høj grad af de lande, hvor elbranchen er villige til at teste standardens praktiske anvendelighed.

Det seneste internationale IEC TC57 møde er netop afholdt i Sct. Petersborg. Her mødtes repræsentanter fra hele verden for at samle op på erfaringer og for at bringe processen videre.

De danske erfaringer fra CHPCOM projektet blev i dette forum spillet på bane som input til udarbejdelsen af den endelige datastandard. Og i dette forum lyttes til de danske erfaringer.

”Danmark er blandt de første lande til at implementere IEC 61850-7-420 standarden på kraftvarmeværker. Derfor har vi også en stærk position, når datastandarden skal endeligt defineres” siger Claus Amtrup fra firmaet EURISCO, der repræsenterede CHPCOM projektet ved mødet.

CHPCOM konsortiet er på plads. Projektgruppen består af Dansk Energi, Dansk Fjernvarme, Energinet.dk, Foreningen Danske Kraftvarmeværker, EURISCO, Brædstrup Totalenergianlæg, EnergiMidt og NEAS Energy.

Deltagelse af alle de store interesseorganisationer på elmarkedet sikrer en bred opbakning til dette projekt, der skal SmartGrid modne det danske elnet og er en væsentlig forudsætning for, at Danmark kan positionere sig i det internationale arbejde med at definere fremtidens datastandarder.

Udviklingen af en solid datastandard, der varetager hele branchens behov skal sikres af firmaet EURISCO, der har mere end 10 års erfaring med datakommunikation og standardiseringer i energisektoren; af Brædstrup Totalenergianlæg og EnergiMidt, hvor de første tests skal udføres og af Neas Energy, der er balanceansvarlig for begge selskaber.

Der arbejdes pt. på at udvide projektet med en række nye deltager, hovedsagligt Kraftvarmeværker, men også Balanceansvarlige og Elnetselskaber.

Nyhedsbrev fra CHPCOM juli 2012 er udsendt.

Se nyhedsbrevet: Nyhedsbrev fra CHPCOM juli 2012.

CHPCOM blev præsenteret på Foreningen Danske Kraftvarmeværkers årsmøde den 17. marts 2012

Se indlægget her.

Forsknings- og miljøchef Kim Behnke fra Energinet.dk deltager i Foreningen Danske Kraftvarmeværkers Kraftvarmedag den 17. marts på Sabro Kro, hvor han vil præsentere CHPCOM-projektet nærmere og fortælle om fordelene for deltagerne.

Læs artiklen om CHPCOM fra KraftvarmeNYT

Et bredt samarbejde mellem kraftvarmeværker og andre energiaktører skal udvikle fremtidens standarder for kommunikation i elsektoren. Energinet.dk efterlyser projektdeltagere.

CHPCOM er navnet på et projekt,som de kommende år skal forbedre kommunikationen i elsektoren og være med til at definere fremtidens standarder for kommunikationen mellem elproduktionsanlæg og andre aktører.

– Den tidligere klima- og energiminister Lykke Friis kaldte det danske elsystem for Smart Grid 1.0. Nu er planen at udvikle Smart Grid 2.0, siger forsknings- og miljøchef Kim Behnke fra Energinet.dk.

Han efterlyser projektdeltagere, som vil være med til at udtænke og teste fremtidens internetbaserede kommunikation mellem blandt andre kraftvarmeværker, balanceansvarlige, elmarkedet, netvirksomheder og Energinet.dk.

Læs mere om projektet her...